Menu
Rezerwacja biletu na ekspresowy bus
Rezerwacja biletu na ekspresowy bus

REGULAMIN PRZEWOZU EKSPRESTRANSFER.PL
ważny od dnia  25 października 2017 roku

Paragraf 1 Postanowienia ogólne
1.1) Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe
1.2) Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik - firma ROI Doradztwo i Szkolenia Urszula Kukuła z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Popiełuszki 2.
b) Umowa przewozu - umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili dokonania rezerwacji miejsc; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej.
c) Pasażer - osoba korzystająca z Usługi przewozu świadczonej przez Przewoźnika na podstawie zakupionych i opłaconych biletów.
d) Usługa przewozu – usługa przewozu Środkiem transportu na zarezerwowanej przez pasażera trasie.
e) Bilet elektroniczny – dokument uprawniający Pasażera do skorzystania z Usługi przewozu w określonym terminie, o określonych godzinach i za ustaloną i zapłaconą cenę. Bilet elektroniczny drukowany jest przez Pasażera z Internetowego systemu sprzedaży biletów.
f) Środek transportu - pojazd drogowy wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji Usługi przewozu.
g) Internetowy system sprzedaży biletów – system umożliwiający Pasażerowi zarezerwowanie miejsca w Środku transportu, wydrukowanie Biletów elektronicznych oraz dokonanie zapłaty za zakupione Usługi przewozu. System dostępny jest pod adresem internetowym www.eksprestransfer.pl.

Paragraf 2. Rezerwacja przejazdu i zakup biletu
2.1) Dokonanie rezerwacji miejsca w Internetowym systemie sprzedaży biletów na przejazd oznacza zawarcie Umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2.2) Usługa przewozu objęta jest całkowitą rezerwacją miejsc.
2.3) Przewoźnik dopuszcza płatność gotówką w środkach transportu tylko w przypadku, gdy dostępne są wolne, nie objęte rezerwacją miejsca. Cena za usługę opłacana gotówką Przewoźnikowi określona jest w cenniku.
2.4) Przewoźnik podbiera opłatę rezerwacyjną za dokonanie płatności przez internetowy system rezerwacji w wysokości 2 zł.

Paragraf 3. Podróż
3.1) Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem rodka transportu.
3.2) Pasażer powinien zająć miejsce wskazane przez obsługę.
3.3) Pasażer winien posiadać wydrukowany ważny Bilet elektroniczny. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada biletu.
3.4) Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi środka transportu.
3.5) Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia środka transportu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3.6) W przypadku, gdy Środek transportu jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
3.7) Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zarezerwowania lub do zapewnienia fotelika. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
3.8) Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu Pasażera lub usunąć Pasażera ze środka transportu, w przypadku, gdy Pasażer:
zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie
jest uciążliwy dla Pasażerów lub odmawia zapłacenia należności za przewóz, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
3.9) Pasażerowi, którego na podstawie § 3 pkt 3.8 Regulaminu usunięto ze środka transportu, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego) wysokości 20% wartości biletu brutto.
3.10) Pasażer, którego nie dopuszczono do przewozu z przyczyn określonych w § 3 pkt 3.8 Regulaminu, po wydaniu mu przez kierowcę środka transportu poświadczenia niewykorzystania biletu, otrzyma zwrot należności po potrąceniu odstępnego w wysokości 20% wartości biletu brutto.
3.11) W środkach transportu zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
3.12) Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z umówionym rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.13) Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł Pasażer wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.
3.14) Odjazd z Lotniska może być uzależniony od przylotów samolotów. Podany na Bilecie elektronicznym czas odjazdu jest orientacyjny i zależy od wielu czynników - m.in. czasu trwania odprawy, czasu przylotu/odlotu samolotów. Czas oczekiwania na odjazd środka transportu z Lotniska może być wydłużony maksymalnie do 2 godzin od godziny podanej na Bilecie i nie stanowi to naruszenia warunków niniejszej umowy.
3.15) W przypadku opóźnienia przylotu samolotu i odjazdu środka transportu Pasażerowie mają prawo do przejazdu kolejnym posiadającym wolne miejsca Środkiem transportu bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat.
3.16) Przewoźnik nie dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupioną Usługę przewozu w przypadku, gdy Pasażer nie skorzysta z prawa, o którym mowa w punkcie 3.16 niniejszego paragrafu.

Paragraf 4. Bagaż
4.1) Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, zgodnie z posiadanym Biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu spoczywa na Pasażerze.
4.2) Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu o wadze do 40 kg i maksymalnych wymiarach 50x50x80 cm oraz bagażu podręcznego, o którym mowa w punkcie 4.3 niniejszego paragrafu.
4.3) Pasażer może zabrać do środka transportu bagaż podręczny o wadze do 10 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
4.4) W przypadku przewożenia nadbagażu należy wcześniej zarezerwować i wykupić dodatkowy bilet. Zarezerwowanie i wykupienie dodatkowego biletu pozwala przewieźć dodatkowo: 2 sztuki bagażu o łącznej wadze do 40 kg i maksymalnym rozmiarze każdej sztuki bagażu oraz 1 sztuka bagażu podręcznego o maksymalnym ciężarze bagażu 5 kg i maksymalnym rozmiarze bagażu 60x40x20 cm.
4.5) W przypadku przewożenia sprzętu sportowego takiego jak: narty, deski windsurfingowe należy wcześniej zarezerwować i wykupić dodatkowy bilet. Wykupienie dodatkowego biletu pozwala przewieźć dodatkowo 1 sztukę z wyżej wymienionych sprzętów sportowych.
4.6) Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
4.7) Bagaże nietypowe należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 17.00 dnia poprzedzającego dzień wyjazdu.
4.8) Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na odwrocie biletu. W przypadku niezadeklarowania przez Pasażera wartości bagażu, to na Pasażerze spoczywa ciężar dowodu rzeczywistej wartości bagażu.
4.9) Za rzeczy, które Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, chyba że szkoda powstała wskutek siły wyższej, wyłącznej winy Pasażera albo wyłącznej winy osoby trzeciej za którą Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
4.10) Przedmioty pozostawione w środkach transportu przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. Z bagażem pozostawionym w środkach transportu postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.
4.11) Przedmioty pozostawione w środkach transportu przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. Z rzeczami pozostawionym w środkach transportu postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.
4.12) Przyjęcie bagażu przez Pasażera bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
zaniechano takiego stwierdzenia z winy Przewoźnika;
ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika;
szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Pasażer stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Paragraf 5. Transakcje elektroniczne
5.1). Zapłaty za zamówione Usługi można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
a.) przelewem elektronicznym,
b) kartą płatniczą,
c) poprzez system Pay Pal, PayU.
5.2)Płatności online kartami płatniczymi obsługuje firma eCard S.A.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Paragraf 6. Reklamacje
6.1) Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika wyłącznie w formie pisemnej. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy podać numer rezerwacji.
6.2) Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe tj.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U.2006.38.266), stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

Paragraf 7. Rezygnacja z usługi przejazdu
7.1) Pasażer przed odstąpieniem od umowy i dokonaniem zwrotu Biletu winien rozważyć możliwość bezpłatnej zmiany daty przejazdu, dokonywanej przez Przewoźnika w miarę posiadania wolnych miejsc we wskazanym przez Pasażera terminie.
7.2) W celu dokonania zwrotu Biletu przed przejazdem Pasażer powinien napisać na adres: rezerwacja@eksprestransfer.pl zawiadomienie dotyczącą danego biletu. Zawiadomienie powinno zawierać imię nazwisko pasażera oraz numer biletu reklamowanego.
Przewoźnik w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych dokonuje zwrotu ceny biletu potrącając od niej odstępne wysokości 20% wartości biletu brutto.
7.3) Pasażerowi, który odstąpił od umowy przewozu przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego), wysokości 20% wartości biletu brutto.
Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.

Paragraf 8. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
8.1) Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) Przewoźnik zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień w serwisie.
8.2) Przewoźnik zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów Przewoźnika oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
8.3) W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych Pasażer ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
8.4) Przewoźnik nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych
o Pasażerach i transakcjach dokonywanych przez Pasażerów.

Paragraf 9. Postanowienia końcowe
9.1) Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2017 roku.
9.2) Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.pyrzowiceekspres.pl/regulamin
9.3)  Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi Usługobiorców poprzez publikację na stronie internetowej www.pyrzowiceekspres.pl/regulamin. Zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie w dniu publikacji na stronie internetowej www.pyrzowiceekspres.pl/regulamin i obowiązują wyłącznie w stosunku do umów zawartych po dniu wejścia w życie danej zmiany niniejszego Regulaminu.
9.4) W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 24lutego 2006r.

W sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

https://pkspolonus.pl/files/prawo_przewozowe/rozporzdzenie_ministra_transprtuibudownictwa.pdf