Menu
Rezerwacja biletu na ekspresowy bus
Rezerwacja biletu na ekspresowy bus

REGULAMIN PRZEWOZU EKSPRESTRANSFER.PL

ważny od dnia  06-09-2018 roku


Paragraf 1. Postanowienia ogólne

1.1) Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe
1.2) Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik - firma ROI Doradztwo i Szkolenia Urszula Kukuła z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Popiełuszki 2.
b) Umowa przewozu - umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili dokonania rezerwacji miejsc; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej.
c) Pasażer - osoba korzystająca z Usługi przewozu świadczonej przez Przewoźnika na podstawie zakupionych i opłaconych biletów.
d) Usługa przewozu – usługa przewozu Środkiem transportu na zarezerwowanej przez pasażera trasie.
e) Bilet - dokument imienny uprawniający do skorzystania z Usługi przewozu wskazanej na nim osoby w określonym terminie, o określonych godzinach i za ustaloną i zapłaconą cenę, który ważny jest wraz z dokumentem tożsamości Pasażera, tj. dowód osobisty lub paszport.
f) Bilet elektroniczny – dokument uprawniający Pasażera do skorzystania z Usługi przewozu w określonym terminie, o określonych godzinach i za ustaloną i zapłaconą cenę. Bilet elektroniczny drukowany jest przez Pasażera z Internetowego systemu sprzedaży biletów. Pasażer uprawniony jest do wyświetlenia Biletu elektronicznego na urządzeniu mobilnym.
g) Środek transportu - pojazd drogowy wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji Usługi przewozu.
h) Internetowy system sprzedaży biletów – system umożliwiający Pasażerowi zarezerwowanie miejsca w Środku transportu, wydrukowanie Biletów elektronicznych oraz dokonanie zapłaty za zakupione Usługi przewozu. System dostępny jest pod adresem internetowym www.eksprestransfer.pl.

Paragraf 2. Rezerwacja przejazdu i zakup biletu

2.1)  Dokonanie zakupu biletu/ dokonanie rezerwacji miejsca w Internetowym systemie sprzedaży biletów oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2.2) Usługa przewozu objęta jest całkowitą rezerwacją miejsc.
2.3) Bilet może być zakupiony w siedzibie Przewoźnika lub telefonicznie pod numerem 603 966 598. Bilet elektroniczny może być zakupiony w Internetowym systemie sprzedaży biletów. Bilet elektroniczny drukowany jest przez Pasażera z Internetowego systemu sprzedaży biletów. Pasażer uprawniony jest do wyświetlenia Biletu elektronicznego na urządzeniu moblinym.
2.4) Przewoźnik dopuszcza możliwość kupna biletu w Środkach transportu tylko w przypadku, gdy dostępne są wolne, nie objęte rezerwacją miejsca. W tym przypadku możliwa jest płatność wyłącznie gotówką. Cena za usługę określona jest w cenniku.
2.5) Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika usług.
2.6) Przewoźnik podbiera opłatę rezerwacyjną za dokonanie płatności przez Internetowy system rezerwacji w wysokości 2 zł.

Paragraf 3. Podróż

3.1) Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem środka transportu. W przypadku niezgłoszenia się Pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu.
3.2) Pasażer powinien zająć miejsce wskazane przez obsługę.
3.3) Pasażer winien posiadać Bilet, wydrukowany lub wyświetlony na urządzeniu mobilnym Bilet elektroniczny. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada Biletu.
3.4) Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi środka transportu.
3.5) Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia środka transportu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3.6) W przypadku, gdy Środek transportu jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
3.7) Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, w autobusach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.
3.8) Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do przewozu Pasażera lub usunąć Pasażera ze środka transportu, w przypadku, gdy Pasażer:
a) zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie
b) jest uciążliwy dla Pasażerów lub odmawia zapłacenia należności za przewóz, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
3.9) W środkach transportu zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
3.10) Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z umówionym rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.11) Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł Pasażer wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.


Paragraf 4. Bagaż

4.1) Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, zgodnie z posiadanym Biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu spoczywa na Pasażerze.
4.2) Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu o wadze do 40 kg i maksymalnych wymiarach 50x50x80 cm oraz bagażu podręcznego, o którym mowa w punkcie 4.3 niniejszego paragrafu.
4.3) Pasażer może zabrać do środka transportu bagaż podręczny o wadze do 10 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
4.4) W przypadku przewożenia nadbagażu należy wcześniej zarezerwować i wykupić dodatkowy bilet. Zarezerwowanie i wykupienie dodatkowego biletu pozwala przewieźć dodatkowo: 2 sztuki bagażu o łącznej wadze do 40 kg i maksymalnym rozmiarze każdej sztuki bagażu oraz 1 sztuka bagażu podręcznego o maksymalnym ciężarze bagażu 5 kg i maksymalnym rozmiarze bagażu 60x40x20 cm.
4.5) W przypadku przewożenia sprzętu sportowego takiego jak: narty, deski windsurfingowe należy wcześniej zarezerwować i wykupić dodatkowy bilet. Wykupienie dodatkowego biletu pozwala przewieźć dodatkowo 1 sztukę z wyżej wymienionych sprzętów sportowych.
4.6) Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
4.7) Z przewozu wyłączone są:
1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
2) rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu;
3) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich.
4.8) Przewoźnik może odmówić przyjęcia jako przesyłki bagażowej rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające, albo przy których brak wymaganego opakowania. W razie przyjęcia takich rzeczy do przewozu przewoźnik zamieszcza o tym odpowiednią wzmiankę w kwicie bagażowym.
4.9) Bagaże nietypowe należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 17.00 dnia poprzedzającego dzień wyjazdu.
4.10) Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeśli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, jak również bagażu nietypowego w przypadku niezgłoszenia go w terminie wskazanym w pkt 4.9.
4.11) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką Pasażera, chyba że szkoda powstała z jego winy.
4.12) Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do zadeklarowanej wartości bagażu. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego rzeczywistej wartości. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to na odwrocie biletu. W przypadku niezadeklarowania przez Pasażera wartości bagażu, to na Pasażerze spoczywa ciężar dowodu rzeczywistej wartości bagażu.
4.13) Przedmioty pozostawione w środkach transportu przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. Z bagażem pozostawionym w środkach transportu postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.4.14) Przyjęcie bagażu przez Pasażera bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy Przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Pasażer stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Paragraf 5. Transakcje elektroniczne

5.1) Zapłaty za zamówione Usługi, złożone poprzez Internetowy system sprzedaży biletów, można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
a.) przelewem elektronicznym,
b) kartą płatniczą,
c) poprzez system Pay Pal, PayU.
5.2) Płatności online kartami płatniczymi obsługuje firma eCard S.A.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Paragraf 6. Reklamacje

6.1) Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować:
a) w formie pisemnej na adres 42-200 Częstochowa, ul. Popiełuszki 2.
b) pocztą elektroniczną na adres: biuro@eksprestransfer.pl
6.2) Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer jego prawny opiekun lub pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy podać numer rezerwacji.
6.3) Złożenie reklamacji z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) oznacza zgodę na doręczenie przez Przewoźnika odpowiedzi na reklamację oraz wezwania, o którym mowa w pkt 6.5, na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, chyba że w treści reklamacji umieszczono żądanie udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na wskazany adres zamieszkania lub siedziby.
6.4) Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) przewoźnika; imię i nazwisko i adres zamieszkania Pasażera; w przypadku gdy reklamację składa opiekun prawny/ pełnomocnik dodatkowo imię i nazwisko tej osoby; załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu lub dane określone przez Przewoźnika, pozwalające zidentyfikować zawartą umowę przewozu; uzasadnienie reklamacji; kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego); numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności; podpis Pasażera, opiekuna prawnego lub pełnomocnika - w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.
6.5) Jeżeli złożona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 6.4, Przewoźnik wzywa Pasażera/opiekuna prawnego/pełnomocnika, nie później niż w okresie 14 dni od dnia jej wpływu, gdy jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, aby usunął braki w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Termin, o którym mowa w pkt 6.6, biegnie od dnia otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.
6.6) Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera. Przez udzielenie odpowiedzi na reklamację należy rozumieć nadanie jej przesyłką pocztową albo wysłanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Paragraf 7. Rezygnacja z usługi przejazdu

7.1)asażer przed odstąpieniem od umowy i dokonaniem zwrotu Biletu winien rozważyć możliwość bezpłatnej zmiany daty przejazdu, dokonywanej przez Przewoźnika w miarę posiadania wolnych miejsc we wskazanym przez Pasażera terminie.
7.2) W celu dokonania zwrotu Biletu przed przejazdem Pasażer powinien napisać na adres: rezerwacja@eksprestransfer.pl zawiadomienie dotyczącą danego biletu. Zawiadomienie powinno zawierać imię nazwisko pasażera oraz numer Biletu.7.3) Przewoźnik w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych dokonuje zwrotu potrącając odstępne zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.5.7.4) Potrącenia, o którym mowa w pkt 7.3 nie stosuje się, jeżeli Pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.
7.5) W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży (odstąpienia od umowy) przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego, po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu,
b) od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu,
c) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu,
d) poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu.
Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje Przewoźnik.
7.6) Przewoźnik ma prawo do potrącenia 90% wartości biletu w przypadku określonym w pkt 3.1, 3.3 oraz 3.8 niniejszego Regulaminu.

Paragraf 8. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

8.1) Administratorem danych osobowych jest Przewoźnik.
8.2) Podane dane będą przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: “RODO”).
8.3) Podanie danych osobowych przez Pasażera jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia Umowy przewozu i wykonania Usługi przewozu.
8.4) Pasażer ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych - w zakresie określonym w art. 16-18 RODO. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Przewoźnikiem pod numerem telefonu +48 603 966 598 albo za pośrednictwem adresu e-mail biuro@eksprestransfer.pl
8.5) Przewoźnik zapewnia, iż dane osobowe Pasażerów przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów Przewoźnika oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
8.4) Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego empik.com poświęconej polityce prywatności.

Paragraf 9. Postanowienia końcowe

9.1) Regulamin obowiązuje od dnia 06-09-2018 roku.
9.2) Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.pyrzowiceekspres.pl/regulamin
9.3)  Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi Usługobiorców poprzez publikację na stronie internetowej: www.pyrzowiceekspres.pl/regulamin.
9.4) Zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie w dniu publikacji na stronie internetowej www.pyrzowiceekspres.pl/regulamin i obowiązują wyłącznie w stosunku do umów zawartych po dniu wejścia w życie danej zmiany niniejszego Regulaminu.
9.5)  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 24 czerwca 2014, do usług przewozu osób realizowanych przez Przewoźnika nie stosuje zapisów tej ustawy (z wyjątkiem art. 7a, art. 10 i art. 17 w/w ustawy).
9.6) W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.