Menu
Rezerwacja biletu na ekspresowy bus
Rezerwacja biletu na ekspresowy bus

POLITYKA PRYWATNOŚCI

serwisu internetowego

www.pyrzowiceekspres.pl /www.eskprestransfer.pl

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych pasażerów Urszuli Kukuły,prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ROI Doradztwo i Szkolenia Urszula Kukuła, którzy dokonali zakupu Biletu lub Biletu elektronicznego na podstawie Regulaminu przewozu eksprestransfer.pl tożsamego z pyrzowiceekspres.pl poprzez zastosowanie przekierowania w trybie permanentnym. (dalej: Pasażerowie).

 2. Administratorem danych osobowych Pasażerów zbieranych za pośrednictwem serwisu www.pyrzowiceekspres.pl jest Urszula Kukuła,prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ROI Doradztwo i Szkolenia Urszula Kukuła, z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Popiełuszki 2, NIP: 573 030 44 36, REGON: 150044811, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@eksprestransfer.pl (dalej: Administrator).

 3. Dane osobowe, w ramach umowy powierzenia danych osobowych, przechowywane są na serwerach dostawcy systemu www.pyrzowiceekspres.pl, firmy TRUSTNET z siedzibą w Częstochowie, (zwaną dalej Przetwarzającym). Przetwarzający w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest Podmiotem Przetwarzającym Dane.

 

§ 2

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Pasażerów będą przetwarzane w celu realizacji usług dostępnych w serwisie www.pyrzowiceekspres.pl, w tym dokonania rezerwacji i umożliwienia zarządzania rezerwacją, wystawienia Biletu oraz Biletu elektronicznego, w celu realizacji umowy przewozu, rejestracji i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji i skarg oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, marketingu dotyczącego własnych usług, realizowanego w dowolnej formie.

 2. Dane osobowe w celach wskazanych w ust. 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

 4. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3, jest dobrowolne – w razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania z naszego serwisu i jego funkcjonalności, dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

 5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy przewozu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

 

§ 3

Prawokontroli, dostępu do treści własnych danychorazichpoprawiania

 

 1. Osoba, której dane dotyczą przysługuje:

 1. prawo dostępu do zebranych danych jej dotyczących, w tym uzyskania kopii danych,

 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych jej dotyczących,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych jej dotyczących i zaprzestania ich przetwarzania,

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. prawo wniesienia sprzeciwu,

 7. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W celu realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres : biuro@eksprestransfer.pl

 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza postanowienia RODO.

 

§ 4

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

§ 5

Przekazywanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, podmiotom trzecim przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy z Pasażerem. Podmiotami trzecimi mogą być m.in. operatorzy płatności, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 2. Administrator może zostać zobowiązany do przekazania danych osobowych Pasażera, na żądanie odpowiednich służb i organów tj. sądu czy prokuratora, bez wiedzy Pasażera tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa po wcześniejszej weryfikacji ich zasadności.

 

§ 6

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Przewozu eksprestransfer.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.