Menu
Rezerwacja biletu na ekspresowy bus
Rezerwacja biletu na ekspresowy bus

Częstochowa/Pyrzowice

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PASAŻERÓW

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 

Urszula Kukuła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ROI Doradztwo i Szkolenia Urszula Kukuła (dalej: Usługobiorca) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w związku z zawarciem umowy przewozu jest Urszula Kukuła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ROI Doradztwo i Szkolenia Urszula Kukuła, ul. Popiełuszki 2, 42-200 Częstochowa.

  2. Usługobiorca przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach wykonania umowy przewozu, w szczególności w celu dokonania rezerwacji, wystawienia biletu, rejestracji i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji i skarg oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, marketingu dotyczącego własnych usług, realizowanego w dowolnej formie.

  3. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, ich podanie może być warunkiem zawarcia umowy (w przypadku zawarcia umowy przewozu) lub może być dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług lub konieczna dla rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

  4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.

  5. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione: 1) organom administracji publicznej i sądom, 2) dostawcom systemów informatycznych i usług IT, 3) podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, prawne, analityczne, usługi związane z organizacją podróży służbowych, windykacyjne, 4) operatorom pocztowym i kurierom, 5) operatorom płatności.

  7. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy przewozu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może Pani/Pan zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe organu nadzorczego:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.