Menu
Rezerwacja biletu na ekspresowy bus
Rezerwacja biletu na ekspresowy bus

REGULAMIN PRZEWOZU EKSPRESTRANSFER.PL

ważny od dnia 16.12.2014 roku

Paragraf 1 Postanowienia ogólne
1.1) Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. Zmian.).
1.2) Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik - firma ROI Doradztwo i Szkolenia Urszula Kukuła z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Popiełuszki 2.
b) Umowa przewozu - umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili dokonania rezerwacji miejsc; na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej.
c) Pasażer - osoba korzystająca z Usługi przewozu świadczonej przez Przewoźnika na podstawie zakupionych i opłaconych biletów.
d) Usługa przewozu – usługa przewozu Środkiem transportu na zarezerwowanej przez pasażera trasie.
e) Bilet elektroniczny – dokument uprawniający Pasażera do skorzystania z Usługi przewozu w określonym terminie, o określonych godzinach i za ustaloną i zapłaconą cenę. Bilet elektroniczny drukowany jest przez Pasażera z Internetowego systemu sprzedaży biletów.
f) Środek transportu - pojazd drogowy wykorzystywany przez Przewoźnika do realizacji Usługi przewozu.
g) Internetowy system sprzedaży biletów – system umożliwiający Pasażerowi zarezerwowanie miejsca w Środku transportu, wydrukowanie Biletów elektronicznych oraz dokonanie zapłaty za zakupione Usługi przewozu. System dostępny jest pod adresem internetowym www.eksprestransfer.pl.

Paragraf 2. Rezerwacja przejazdu i zakup biletu
2.1) Dokonanie rezerwacji miejsca w Internetowym systemie sprzedaży biletów na przejazd oznacza zawarcie Umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2.2) Usługa przewozu objęta jest całkowitą rezerwacją miejsc.
2.3) Przewoźnik dopuszcza płatność gotówką w Środkach transportu tylko w przypadku, gdy dostępne są wolne, nie objęte rezerwacją miejsca. Cena za usługę opłacana gotówką Przewoźnikowi określona jest w cenniku.

2.4) Przewoźnik podbiera opłatę rezerwacyjną za dokonanie płatności przez internetowy system rezerwacji w wysokości 2 zł.

Paragraf 3. Podróż
3.1) Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem Środka transportu.
3.2) Pasażer powinien zająć miejsce wskazane przez obsługę.
3.3) Pasażer winien posiadać wydrukowany ważny Bilet elektroniczny. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada biletu.
3.4) Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi Środka transportu.
3.5) Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia Środka transportu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3.6) Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza Środek transportu jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody nie mniejszej niż 500 zł ( słownie: pięćset złotych).
3.7) W przypadku, gdy Środek transportu jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.
3.8) Dziecko do lat 12, które nie przekracza 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zarezerwowania lub do zapewnienia fotelika. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym.
3.9) Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w Środku transportu lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy :

z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer :

a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających

c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub/i kierowcy.
3.10) Skutki prawne zdarzeń wymienionych w punkcie 3.9 niniejszego paragrafu ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu kosztów za dokonaną rezerwację i zakupiony bilet.
3.11) W Środkach transportu zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
3.12) Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z umówionym rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
3.13) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (kontrole policyjne/ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym).
3.14) Odjazd z Lotniska może być uzależniony od przylotów samolotów. Podany na Bilecie elektronicznym czas odjazdu jest orientacyjny i zależy od wielu czynników - m.in. czasu trwania odprawy, czasu przylotu/odlotu samolotów. Czas oczekiwania na odjazd Środka transportu z Lotniska może być wydłużony maksymalnie do 2 godzin od godziny podanej na Bilecie i nie stanowi to naruszenia warunków niniejszej umowy.
3.15) W przypadku opóźnienia przylotu samolotu i odjazdu Środka transportu Pasażerowie mają prawo do przejazdu kolejnym posiadającym wolne miejsca Środkiem transportu bez konieczności dokonywania dodatkowych opłat.
3.16) Przewoźnik nie dokonuje zwrotu pieniędzy za zakupioną Usługę przewozu w przypadku, gdy Pasażer nie skorzysta z prawa, o którym mowa w punkcie 3.15 niniejszego paragrafu.

Paragraf 4. Bagaż
4.1) Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera, zgodnie z posiadanym Biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu spoczywa na Pasażerze.
4.2) Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu o wadze do 40 kg i maksymalnych wymiarach 50x50x80 cm oraz bagażu podręcznego, o którym mowa w punkcie 4.3 niniejszego paragrafu.
4.3) Pasażer może zabrać do Środka transportu bagaż podręczny o wadze do 10 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom.
4.4) W przypadku przewożenia nadbagażu należy wcześniej zarezerwować i wykupić dodatkowy bilet. Zarezerwowanie i wykupienie dodatkowego biletu pozwala przewieźć dodatkowo: 2 sztuki bagażu o łącznej wadze do 40 kg i maksymalnym rozmiarze każdej sztuki bagażu oraz 1 sztuka bagażu podręcznego o maksymalnym ciężarze bagażu 5 kg i maksymalnym rozmiarze bagażu 60x40x20 cm.
4.5) W przypadku przewożenia sprzętu sportowego takiego jak: narty, deski windsurfingowe należy wcześniej zarezerwować i wykupić dodatkowy bilet. Wykupienie dodatkowego biletu pozwala przewieźć dodatkowo 1 sztukę z wyżej wymienionych sprzętów sportowych.
4.6) Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
4.7) Bagaże nietypowe należy zgłaszać telefonicznie najpóźniej do godziny 17.00 dnia poprzedzającego dzień wyjazdu.
4.8) Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do kwoty 1000 zł. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego.
4.9) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym.
4.10) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.
4.11) Przedmioty pozostawione w Środkach transportu przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
4.12) Pasażer może składać reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym w formie pisemnej na adres Przewoźnika. Warunkiem koniecznym jest ustne zgłoszenie zażalenia obsłudze Środka transportu w momencie wydawania bagaży i otrzymanie pisemnego potwierdzenia tego faktu od obsługi, z zaznaczeniem rodzaju zaistniałej szkody.


Paragraf 5. Transakcje elektroniczne
5.1). Zapłaty za zamówione Usługi można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
a.) przelewem elektronicznym,
b) kartą płatniczą,
c) poprzez system Pay Pal, PayU.
5.2)Płatności online kartami płatniczymi obsługuje firma eCard S.A.
Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Paragraf 6. Reklamacje
6.1) Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika wyłącznie w formie pisemnej. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy podać numer rezerwacji.
6.2) Reklamacje dotyczące usług należy zgłosić Przewoźnikowi nie później niż w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia wykonania usługi.
6.3) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Przewoźnika pisemnej reklamacji, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera.
6.4) W razie niezajęcia przez Przewoźnika stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Pasażera reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji przez Przewoźnika , przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Przewoźnika za zasadną.

Paragraf 7. Rezygnacja z usługi przejazdu
W celu dokonania zwrotu Biletu powyżej 24 godzin przed przejazdem pasażer powinien napisać na adres : rezerwacja@eksprestransfer.pl zawiadomienie dotyczącą danego biletu. Zawiadomienie powinno zawierać imię nazwisko pasażera oraz numer biletu reklamowanego.

Przewoźnik w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych dokonuje zwrotu potrącając opłatę zgodnie z informacjami w punkcie 7.1 i 7.2.

7.1) Pasażer ma prawo zrezygnować z usługi przejazdu regularnego najpóźniej na 24 godziny przed datą podróży

a) z potrąceniem 40% jeżeli zawiadomienie wpłynęło na piśmie do Przewoźnika co najmniej 24 godzin przed przejazdem.

b) bez możliwości zwrotu kosztów jeżeli zawiadomienie wpłynęło poniżej 24 godzin przed przejazdem.

7.2) Pasażer ma prawo zrezygnować z przewozu indywidualnego:

a) 24 godziny przed przejazdem Przewoźnik potrąca 40% ceny biletu

b) poniżej 24 godzin przed przejazdem przewoźnik nie zwraca kosztów przejazdu.

W przypadku nie wywiązania się z umowy przejazdu przewoźnik zastrzega sobie prawo tylko do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów transportu.

7.3) Zwrot biletów zakupionych u pośrednika dokonuje się bezpośrednio w miejscu zakupu biletu.

W razie opóźnień lub odwołania przylotu/wylotu samolotów Przewoźnik nie wraca pieniędzy za bilety jeżeli klient poinformuje Przewoźnika poniżej 24 godzin przed przejazdem. Powyżej 24 godzin zwroty są dokonywane wg ustaleń punktu 7.1 i 7.2 .


Paragraf 8. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
8.1) Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.
8.2) Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.
8.3) W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
8.4) Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych
o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.

Paragraf 9. Postanowienia końcowe
W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn.zmian.).